Obchodní pomínky

Martin Businský

Se sídlem Kaplířova 220, Sulejovice 41111

Identifikační číslo 07506139

Zapsán v živnostenském rejstříku.

Všeobecné obchodní podmínky - VOP.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Martin Businský, Kaplířova 220, Sulejovice 41111, IČO 07506139 jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Obsah kurzů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit.

Je nezbytné se řídit pokyny, jak správně cvičit, které jsou obsažené v kurzu a online kurzu. Cvičení je vždy na vlastní odpovědnost kupujícího.

Objednání kurzu.

Objednávat je možno prostřednictvím formuláře na webu https://martin-businsky.cz

Cena kurzů.

Cena kurzů je stanovena aktuálním ceníkem, umístěným na internetových stránkách  https://martin-businsky.cz Cena kurzů je uvedena bez DPH, protože nejsem plátce DPH.

Dodací podmínky.

V případě živých kurzů se dostavte ve stanoveném čase a termínu na předem určené místo pro daný seminář.

On-line kurzy a Čchi-kung s Martinem : Elektronickou cestou dostane kupující na jeho e-mail přístupové údaje. Kupující je povinen využívat přístupové údaje pouze pro sebe a neposkytovat je dalším osobám. Kupující bere na vědomí, že přístup nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Do on-line kurzu má kupující přístup minimálně na jeden rok pokud není uvedeno jinak. Přístup mu zůstane i nadále, ale nelze mu kvůli měnícím se technickým a finančním podmínkám garantovat plnou funkčnost na neomezenou dobu. Do Čchi-kung s Martinem má přístup dle zaplacené doby členství.

Garance vrácení peněz.

Živé kurzy: Prodávající poskytuje kupujícímu garanci vrácení peněz, tj. možnost odstoupit od uzavřené smlouvy do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy (zaplacení kurzovného). Tato garance se nevztahuje pro případ, kdy dojde k uzavření smlouvy 30 dní a méně před konáním živého kurzu. K tomuto účelu pošle kupující zprávu na e-mail: cviceni@martin-businsky.cz . V případě nevyužití garance se peníze nevracejí a jsou určené na náklady spojené s organizací kurzu a pronájem prostor, kde se uskuteční kurz. 

On-line kurzy: Prodávající poskytuje kupujícímu garanci vrácení peněz, tj. možnost odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o zpřístupnění on-line kurzu. K tomuto účelu pošle kupující zprávu na e-mail: cviceni@martin-businsky.cz. Po obdržení žádostí o odstoupení od smlouvy prodávající deaktivuje uživateli přístup do kurzu.

Reklamační řád.

V případě jakékoli reklamace využijte tyto kontakty: cviceni@martin-businsky.cz nebo telefonní číslo +420 777 906 475.

Ochrana osobních údajů.

Pokud jste zákazníkem Martina Businského, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mu své osobní údaje. Ten zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Více o ochraně osobních údajů najdete na: 

https://martin-businsky.cz/vitejte/ochrana-osobnich-udaju/

Závěrečná ustanovení.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 9.10.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.